เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี ดับเบิลยู ดี อินเตอรืเนชั่นแนล จำกัด 

    ผู้นำนวัตกรรมการเกษตร ที่ทันสมัย และการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมในภาคเกษตร

 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พี่น้องเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

คณะผู้บริหาร มีความรู้มีความเข้าใจการทำการเกษตรมายาวนาน กว่า 10 ปี  มีความพร้อมในการประกอบกิจการ

มีเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะได้นำ นวัตกรรมที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยมาดำเนินกิจการ

และต่อยอดด้วยการนำเทคโนโลยี โดรนเพื่อการเกษตร    มาช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึง นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ดี

ทางบริษัท  จะไม่หยุดยิ่งในการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเกษตรกร 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

สารสกัดจากธรรมชาติ  ดี ดับบิวดี กรีน   สารเสริมประสิทธิ์ภาพการเจริญเติบโตพืช 

สารสกัดจากธรรมชาติ ดีดับบิวดี นอ็ค สารหยุดการเจริญเติบโตของวัชพืช ชนิดต้นกล้าออ่นไม่เกิน7-10 วัน

สารสะกัดจากธรรมชาติ ดีดับบิวดี ซอยด์ สารเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ทำให้จุลินทรีย์มีความแข็งแรง